previous index next

The egyptian hieroglyphs on the Obelisk of Montecitorio

image

previous index next